Česko vypouští druhý největší objem emisí metanu z opuštěných dolů v EU. Hůř je na tom jen Polsko

Společnost Global Energy Monitor spočítala, kolik emisí vypustily opuštěné hlubinné uhelné doly v EU. Ty ročně vypustí zhruba 298 milionů metrů krychlových metanu, což odpovídá množství emisí uniklých z plynovodu Nordstream po výbuchu v roce 2022.

Společnost Global Energy Monitor spočítala, kolik emisí vypustily opuštěné hlubinné uhelné doly v EU. Ty ročně vypustí zhruba 298 milionů metrů krychlových metanu, což odpovídá množství emisí uniklých z plynovodu Nordstream po výbuchu v roce 2022.

Největším emitentem metanu z opuštěných dolů (AMM) je Polsko. Šestnáct polských dolů vypouští odhadem 110 MCM metanu ročně, což představuje téměř 40 % celkového množství AMM v EU. Následuje jej Česko (90 MCM) a Německo (55 MCM). Dohromady mohou tři největší emitenti za 90 % celkových emisí AMM v Evropské unii.

Bez opatření k mírnění emisí vypustí až polovinu všech těchto emisí (152 MCM) pouhých šest dolů: ČSA a Darkov v Česku, důl Auguste Victoria Colliery a Prosper-Haniel v Německu a polské doly KWK Mysłowice-Wesoła I a KWK Rydułtowy I.

Global Energy Monitor spustil projekt Global Coal Mine Tracker, který obsahuje údaje o
5 226 uhelných dolech, které stojí za více než 90 % celosvětové produkce uhlí. Od dubna 2024 zahrnuje také údaje o více než 1 200 vyřazených a opuštěných uhelných dolech po celém světě, včetně všech známých opuštěných uhelných dolů v EU, jež byly uzavřeny mezi lety 2015 až 2023.

"Když je uhelný důl uzavřen, emise metanu se jednoduše nezastaví, zejména pokud nejsou zavedena žádná opatření k mírnění emisí. EU má obrovský problém s metanem z opuštěných dolů, kterému dosud téměř nerozuměla. Náš soubor dat je zásadní, protože nemůžete řídit to, co nemáte zmonitorované. Nařízení EU o snižování emisí metanu je slibnou cestou vpřed a díky lepšímu sběru dat se dá čekat, že lépe porozumíme rozsahu problému posuneme se k efektivnějšímu zmírňování," říká Dorothy Mei, projektová manažerka Global Coal Mine Tracker v Global Energy Monitor.

Němci umí recyklovat metan na elektřinu a teplo

Polsko emituje nejvíc, protože se na jeho území nachází nejvyšší počet opuštěných hlubinných černouhelných dolů v EU. Naopak v Česku mohou za 70 % emisí pouze dva velké hlubinné doly, Důl ČSA a Důl Darkov (oba uzavřeny v roce 2021).

Německo eviduje pouze tři opuštěné hlubinné doly uzavřené v letech 2015-2023. I přesto se řadí na třetí místo s ročními emisemi 55 MCM metanu. Důvodem je extrémní hloubka německých dolů a vysoce kvalitní antracitové uhlí, obsahující vyšší obsah plynu. Německo je zároveň světovým lídrem ve využívání AMM. Má rozsáhlé zkušenosti se zachytáváním emisí metanu z opuštěných dolů a dokáže využít až  99 % svých celkových emisí AMM. Zužitkuje je především pro výrobu elektřiny prostřednictvím kombinované výroby tepla a elektřiny. Jedním z důvodů využití AMM jako zdroje je přehledný a propracovaný regulační rámec ro využití emisí metanu.

"Metan unikající z opuštěných uhelných dolů představuje vážný problém. Má řádově vyšší globální oteplovací potenciál než oxid uhličitý, který je jinak nejběžnějším skleníkovým plynem spojeným s lidskou činností. I relativně malé úniky metanu tak mohou mařit snahu o snižování emisí v jiných sektorech. Jednou z možností jak se s těmito úniky vypořádat je zachytávání a využití důlního metanu pro výrobu elektřiny a tepla. Sousední Německo takto využívá většinu důlního metanu. Ten je okrajově využíván také v Česku, nicméně podle reportu Global Energy Monitor zde stále existuje značný nevyužitý potenciál. Bylo by proto na místě hledat cesty, jakým způsobem jej zužitkovat a podpořit tak proces dekarbonizace domácího hospodářství," dodává analytik Asociace pro mezinárodní otázky, Oldřich Sklenář.

Přehlížený zdroj emisí metanu

            Mezinárodní energetická agentura (IEA) uvedla, že těžba uhlí je zodpovědná za více než 10 % celkových emisí metanu, ovšem tento údaj nezahrnuje emise z opuštěných dolů, které by podle ní rovněž mohly představovat podstatnou část celosvětových emisí metanu.
EU proto uzavřela v listopadu 2023 předběžnou dohodu o omezení emisí metanu. Jakmile bude nařízení formálně přijato, budou těžařské společnosti povinny omezit vypouštění emisí z tepelných uhelných dolů, ale také vést pro účely monitoringu a mitigačních opatření soupis uzavřených, neaktivních či opuštěných důlních zařízení.

"Uzavřené a opuštěné doly v EU jsou přehlíženým a často opomíjeným zdrojem metanu. Podle současných odhadů představují emise 25 % emisí CMM v EU, ale vzhledem k nedostatku měření a údajů by to mohlo být i více. Vzhledem k postupnému odchodu od uhlí a připravovanému nařízení EU o metanu bude kvalita a rychlost provádění opatření k mírnění emisí metanu z opuštěných dolů klíčová pro splnění cílů EU v oblasti klimatu," dodává Dr. Sabina Assan, analytička zabývající se metanem z uhelných dolů v think-tanku Ember.

Global Energy Monitor
Global Energy Monitor (GEM) vyvíjí a sdílí informace na podporu globální tranzice k čisté energii. Studiem mezinárodní energetiky  a vytvářením databází, zpráv a interaktivních nástrojů se snaží vytvářet otevřeného průvodce světovou energetikou.  Data GEM využívají agentury jako Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC), Mezinárodní energetická agentura (IEA), Program OSN pro životní prostředí (UNEP), Ministerstvo financí USA či Světová banka. Z GEM čerpají poskytovatelé průmyslových dat, jako jsou Bloomberg Terminals a Economist, a akademické instituce, jako je Oxfordská či Harvardova univerzita.

Global Coal Mine Tracker
Global Coal Mine Tracker je celosvětový projekt sběru dat o uhelných dolech. Poskytuje podrobné údaje o vlastnické struktuře, fázi a stavu vývoje, typu uhlí, kapacitě, produkci, počtu zaměstnanců, zásobách a zdrojích, emisích metanu, zeměpisné poloze a více než 30 dalších kategoriích.