Vědkyně a vědci, kteří zkoumají klimatickou změnu a její dopady

Vědeckých pracovišť, think-tanků a nadací, které sdružují experty a expertky, je v naší zemi desítky. Píší o zásadních tématech, která by měla plnit titulní strany médií. Snažíme se proto jejich práci dostat k publiku těch nejvýznamnějších z nich.

Lenka McGachy

Fakulta technologie ochrany prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT). Zabývá se možnostmi odstraňování kontaminantů z podzemních a odpadních vod pomocí jak abiotických, tak biotických metod, a to s důrazem na šetrnost těchto metod vůči životnímu prostředí

Katarína Svitková

Katarína Svitková, Ph.D. je výzkumná spolupracovnice Institutu EUROPEUM. Ve svém výzkumu se zaměřuje na města, změnu klimatu, udržitelnost a inovace.

Antonín Zajíček

Mgr. Anotnín Zajíček působí na Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i Zabývá se kvalitou vody a monitorováním plošného zemědělského znečištění. Podílí se na projektu LIFE in the Salt Marshes.

Jakub Tesař

Mgr. Jakub Tesař, Ph.D. se na Fakultě sociálních věd UK (katedra politologie) věnuje především mezinárodním normám, globální environmentální politice, především mezinárodní režimy zaměřené na biodiversitu a habitaty, např. lesy. Průnikem obou oblastí jsou poté environmentální normy a otázka environmentální spravedlnosti.

Lenka Dubová

Ing. Lenka Dubová se na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) zaměřuje na oblast ekosystémových služeb a oceňování přírodních zdrojů s využitím např. cost-benefit analýzy. Věnuje se lesním ekosystémovým službám ale i urbánnímu prostředí. Ve městech zkoumá přínosy tzv. zelené a modré infrastruktury či městského zemědělství.

Natálie Čermáková

Ing. Natálie Čermáková, výzkumnice na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zaměřuje se na vodu v krajině, hospodaření s dešťovou vodou.

Dominika Tóthová

Ing. Dominika Tóthová, PhD., Odborná asistentka z Katedry regionální ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Ondřej Slach

Mgr. Ondřej Slach, Ph.D., Ostravská univerzita, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (Přírodovědecká fakulta). Zaměřuje se na geografii města, regionální rozvoj.

Soňa Kalenda Vávrová

Prof. Mgr. Soňa Kalenda Vávrová, Ph.D., garantka doktorského studijního programu Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Zaměřuje se na sociální služby a sociální práce, deinstitucionalizaci a transformaci sociálních služeb, metodologii kvalitativního výzkumu v sociální práci, úvod do sociologické teorie.

Ondřej Horký-Hlucháň

Ondřej Horký-Hlucháň, PhD. je seniorním výzkumným pracovníkem v Centru globální politické ekonomie Ústavu mezinárodních vztahů. Předmětem jeho odborného zájmu je vládnutí globálního a udržitelného rozvoje, rozvojová spolupráce a gender.

Daniel Šitera

Daniel Šitera, PhD. je výzkumný pracovník a vedoucí Centra globální politické ekonomie Ústavu mezinárodních vztahů. Zajímá se o komparativní a mezinárodní politickou ekonomii, střední a východní Evropu a ekonomickou dimenzi evropské integrace.

Kamila Balounová

V Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky působí jako vědkyně v Oddělení veřejného práva, kde se specializuje na klimatické právo.

Rebeka Hengalová

Rebeka Hengalová je výzkumná pracovnice klimatického týmu EUROPEA v sekci Green Europe. Věnuje se dopadům dekarbonizace automobilového průmyslu na stabilitu zaměstnání pracovníků todvětví, jejich re-skilling a vliv na osobní život.

Marie Kotasová Adámková

Mgr. Marie Kotasová Adámková, Ph.D., vedoucí pracovní skupiny ENVIROP, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně.

Barbora Pelánková

Mgr. Barbora Pelánková, Ph.D. je koordinátorka projektů ENVIROP na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Eva Dařenová

Mgr. Eva Dařenová, Ph.D. působí v Czechglobe AV ČR, kde zkoumá respiraci půdy v různých ekosystémech, kemnovou respiraci či komorovou metodu.

Ladislav Šigut

Zabývá se mikrometeorologií, biogeochemií rostlinných ekosystémů a fenologií. Reakce toků CO2 a energie na faktory prostředí. Dopad oteplování klimatu a extrémních událostí na rostlinné ekosystémy. Působí v Czechglobe, Akademie věd ČR.

Martin Špičák

Urbanista, architekt a odborník na městské plánování.

Petra Schwarz Koutská

Novinářka, publicistka a komunikační manažerka se zaměřením na klimatickou změnu, bezpečnost a migraci. Zakladatelka sosinfo.cz

Jonathan Lyons

Výzkumný pracovník institutu Europeum. Zaměřuje se na obnovitelné zdroje energie, kritické suroviny a spravedlivou transformaci středoevropského regionu.

Oldřich Sklenář

Vystudoval obory Energetická a procesní zařízení na Vysokém učením technickém v Brně a Environmentální studia na Masarykově univerzitě. Působí v Asociaci pro mezinárodní otázky a Fakta o klimatu.

Anna Kis

Výzkumnice z maďarské Eötvös Loránd University. Věnuje se meteorologii a klimatu.

Vojtěch Moravec

Doktorand a výzkumník na Katedře vodního hospodářství a environmentálního modelování (Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity)

Roman Juras

Ing. Roman Juras pracuje na České zemědělské univerzitě v Praze. Působí na Fakutlě životního prostředí a Katedře vodního hospodářství a environmentálního modelování, kde se jako doktorand věnuje výzkumu sněhu a výuce studentů.

Petr Straka

Ing. Petr Straka, PhD. působí na Ústavu technologie ropy a alternativních paliv VŠCHT jako odborný asistent. Aktuálně se věnuje mj. projektu výzkumu a vývoje technologie materiálového využití odpadních plastů a pneumatik v rafinérském a petrochemickém průmyslu v ČR.

Miloš Polák

RNDr. Miloš Polák, PhD., vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor ochrana životního prostředí. Zabývá se materiálovými toky, poradenstvím v odpadovém hospodářství (inovace) a environmentálními dopady elektroodpadu.

Eva Balounová

JUDr. Eva Balounová, Ph.D., LL.M. se zaměřuje na právo životního prostředí, právo Evropské unie, klimatické právo. Působí na Oddělení veřejného práva v rámci Ústavu státu a práva Akademie věd ČR.

Jiří Horák

Ing. Jiří Horák, Ph.D., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (CEET - Výzkumné energetické centrum). Alias Smokeman vzdělává veřejnost o tom, jak správně topit a neznečišťovat zbytečně ovzduší. Vytváří show Smokeman zasahuje.

Ondřej Mikeš

Člen RECETOX, ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Jeho expertizou je environmentální epidemiologie a hodnocení lidských rizik se zaměřením na dietární a inhalační expozice. Ve své práci využívá mapový program GIS a epidemiologická hodnocení dat. Zaměřuje se také na komunikaci vědeckých poznatků širší veřejnosti a politikům. Je členem i spoluřešitelem několika mezinárodních projektů a pracovní skupiny WHO Collaboration of Local and Subnational Authorities

Annamária Lehoczky

Expertka a novinářka v oblasti klimatu a udržitelnosti (PhD.). Momentálně působí na univerzitě ve Španělsku v rámci Centre for Climate Change, University Rovira i Virgili.

Petr Čermák

doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D., Ústav ochrany lesů a myslivosti, Mendelova univerzita v Brně.

Lukáš Linhart

PR koordinátor projektu LIFE for MIRES, Správa Národního parku Šumava.

Romana Jungwirth Březovská

V rámci Czechglobe AV ČR se zaměřuje na analýzu sociálně-ekologických systémů a na biodiverzitu v kontextu transformativní změny. Od 2022 je členkou CZ PRES týmu (UN CBD COP15), Ministerstvo životního prostředí ČR. Působí taky jako analytička v Asociaci pro mezinárodní otázky (AMO).

Adam Bednařík

Postdoktorand v Czechglobe Akademie věd ČR. Zaměřuje se na produkci a toky skleníkových plynů v přírodních ekosystémech.

Ondřej Kácha

Behaviorální vědec. Green Dock založil během studia na University of Cambridge ve snaze rozšířit aplikaci behaviorálních věd v Česku. Současně pracuje v londýnském The Behaviouralist.

Lenka Slavíková

Doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. působí na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zabývá se ekonomií a politikou životního prostředí či praktickým managementem přírodních zdrojů.

Magdalena Maceková

Ing. arch. Magdalena Maceková, Ph.D. je specialistka na adaptace ve městech. Nyní působí v týmu Adapterra Nadace Partnerství. Do Nadace Partnerství ji přivedl zájemo životní prostředí a o kvalitní prostory pro lidi.

Martina Martinková

Absolventka Ústavu technologie vody a prostředí na Vysoké škole chemicko-technologické (VŠCHT). Momentálně pracuje v konzultantské společnosti DHI v oblasti životního prostředí.

Marek Hekrle

Ing. Marek Hekrle je PhD. kandidát a výzkumník na Univerzitě Jana E. Purkyně v Ústí nad Labem. Pracuje také jako projektový manažer pro IREAS v Praze, zaměřuje se na environmentální ekonomii, nature-based řešení a ekosystémové služby.

Jan Macháč

Ing. Jan Macháč, Ph.D. se na Univerzitě Jana E. Purkyně v Ústí nad Labem zabývá managementem a ekonomií životního prostředí nebo ekosystémovými službami.

Karolína Žákovská

Pracuje jako vysokoškolská pedagožka a odborná asistentka na Katedře práva životního prostředí Právnické fakulty UK.

Nikola Adamovská

Nikola je expertkou na klimatické politiky. V rámci doktorského studia se věnuje zapojení nestátních aktérů do globální správy klimatu a klimatickému aktivismu. Zároveň pracuje jako koordinátorka Nadace Anny Lindh a jako analytička pro studio Kontra.

Jakub Zelený

Klimatický expert Člověka v tísni, ekolog a městský zemědělec

Tisková zpráva

Článek vznikl na základě tiskové zprávy rozeslané v Česku skrze sosinfo.cz

Tomáš Imrich Profant

Tomáš Imrich Profant je slovenský politolog zabývající se mimo jiné problematikou nerůstu. Působí jako docent na Fakultě mezinárodních vztahů Ekonomické univerzity v Bratislavě a zároveň učí na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Doktorát získal na katedře politologie na univerzitě v německém Kasselu.

Jan Slavík

Doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D je prorektor pro vědu a výzkum na Univerzitě Jana Evengelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ve své vědecké práci se zaměřuje na ekonomii nakládání s odpady, efektivnost veřejných služeb, behaviorální aspekty rozhodování domácností o spotřebě veřejných služeb a efektivnost nástrojů environmentální politiky.

Kristina Zindulková

Kristina Zindulková je analytičkou AMO. V tamním klimatickém týmu se zabývá otázkou, jak dekarbonizovat českou ekonomiku a přitom zamezit negativním sociálním dopadům v uhelných regionech.

Anna Kšírová

Lékařka a zakladatelka iniciativy Rodiče za klima Liberec. V posledních letech se vedle medicíny věnuje ochraně klimatu a řeší mj. zdravotní dopady extrémů počasí, jako je sucho, vlny veder nebo bleskové povodně, wellbeing a zdravé životní prostředí ve městě.

Jan Krčál

Analytik ve Fakta o klimatu. Věnuje se energetice a modelování scénářů její transformace. Mimo to zpracoval řadu výstupů k emisím skleníkových plynů. Dříve pracoval v základním výzkumu okolo stochastických modelů nebo jako inženýr v Googlu.

Miroslav Trnka

Prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D. je vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR (Czechglobe). Zároveň působí na Mendelově univerzitě v Brně. Hlavním jeho vědeckým oborem je modelování dopadů změny klimatu na polní plodiny v současných i budoucích podmínkách. Je bioklimatolog z vědeckého týmu projektu Intersucho, které mapuje vláhový (ne)dostatek.

Eliška Pohnerová

Ph.D. studentka v oboru Mezinárodní vztahy, Peace Research Center, Univerzita Karlova. Autorka knihy Hladoví.

Hana Müllerová

Vedoucí Centra pro klimatické právo a udržitelnost na Ústavu státu a práva Akademie věd ČR

Martin Rozumek

Právník (PhD.), přes dvacet let vede Organizaci na pomoc uprchlíkům (OPU). V současnosti je výzkumníkem v Center for Comparative Immigration Studies na University of California v San Diegu.

Jitka Martínková

Vystudovala Filosofickou fakultu na MU v Brně, nyní si rozšiřuje portfolio o další obor v rámci Czech University of Life Sciences Prague (CZU): Územní technická a správní služba v životním prostředí. V roce 2021 se účastnila klimatického summitu OSN v Glasgow (COP26). Od téhož roku je koordinátorkou komunikace v Klimatické koalici.

Zdeňka Voštová

Terapeutka, mediátorka a lektorka. Pracuje s environemntální úzkostí, v rámci projektu Futuropolis: škola emancipace se podílela na tvorbě metodiky k výuce o změně klimatu.

Kateřina Davidová

Výzkumnice působící v Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, v Centru pro dopravu a energetiku. Její výzkum se orientuje na témata spojená s klimatickou změnou a energetikou.

Eva Fraňková

Eva Fraňková je ekologická ekonomka (PhD.), pracuje na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Adam Novák

Právník (Phd.), věnuje se právu životního prostředí a klimatickému právu na Ústavu státu a práva Akademie věd ČR v rámci oddělení veřejného práva. Je spoluautorem vědecké monografie Klimatické právo.

Tereza Snopková

Věnuje se právu životního prostředí a klimatickému právu na Ústavu státu a práva Akademie věd ČR. Je spoluautorkou vědecké monografie Klimatické právo.

Pokud chcete dostávat vědecké články o klimatu, nechte nám svůj kontakt a zařadíme vás do rozesílky!

Děkuju! Vaše zpráva byl přijata!
Jejda! Při odesílání formuláře se něco pokazilo.