Vědkyně a vědci, kteří zkoumají klimatickou změnu a její dopady

Vědeckých pracovišť, think-tanků a nadací, které sdružují experty a expertky, je v naší zemi desítky. Píší o zásadních tématech, která by měla plnit titulní strany médií. Snažíme se proto jejich práci dostat k publiku těch nejvýznamnějších z nich.

Rebeka Hengalová

Rebeka Hengalová je výzkumná pracovnice klimatického týmu EUROPEA v sekci Green Europe. Věnuje se dopadům dekarbonizace automobilového průmyslu na stabilitu zaměstnání pracovníků todvětví, jejich re-skilling a vliv na osobní život.

Marie Kotasová Adámková

Mgr. Marie Kotasová Adámková, Ph.D., vedoucí pracovní skupiny ENVIROP, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně.

Barbora Pelánková

Mgr. Barbora Pelánková, Ph.D. je koordinátorka projektů ENVIROP na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Eva Dařenová

Mgr. Eva Dařenová, Ph.D. působí v Czechglobe AV ČR, kde zkoumá respiraci půdy v různých ekosystémech, kemnovou respiraci či komorovou metodu.

Ladislav Šigut

Zabývá se mikrometeorologií, biogeochemií rostlinných ekosystémů a fenologií. Reakce toků CO2 a energie na faktory prostředí. Dopad oteplování klimatu a extrémních událostí na rostlinné ekosystémy. Působí v Czechglobe, Akademie věd ČR.

Martin Špičák

Urbanista, architekt a odborník na městské plánování.

Petra Schwarz Koutská

Novinářka, publicistka a komunikační manažerka se zaměřením na klimatickou změnu, bezpečnost a migraci. Zakladatelka sosinfo.cz

Jonathan Lyons

Výzkumný pracovník institutu Europeum. Zaměřuje se na obnovitelné zdroje energie, kritické suroviny a spravedlivou transformaci středoevropského regionu.

Oldřich Sklenář

Vystudoval obory Energetická a procesní zařízení na Vysokém učením technickém v Brně a Environmentální studia na Masarykově univerzitě. Působí v Asociaci pro mezinárodní otázky a Fakta o klimatu.

Anna Kis

Výzkumnice z maďarské Eötvös Loránd University. Věnuje se meteorologii a klimatu.

Vojtěch Moravec

Doktorand a výzkumník na Katedře vodního hospodářství a environmentálního modelování (Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity)

Roman Juras

Ing. Roman Juras pracuje na České zemědělské univerzitě v Praze. Působí na Fakutlě životního prostředí a Katedře vodního hospodářství a environmentálního modelování, kde se jako doktorand věnuje výzkumu sněhu a výuce studentů.

Petr Straka

Ing. Petr Straka, PhD. působí na Ústavu technologie ropy a alternativních paliv VŠCHT jako odborný asistent. Aktuálně se věnuje mj. projektu výzkumu a vývoje technologie materiálového využití odpadních plastů a pneumatik v rafinérském a petrochemickém průmyslu v ČR.

Miloš Polák

RNDr. Miloš Polák, PhD., vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor ochrana životního prostředí. Zabývá se materiálovými toky, poradenstvím v odpadovém hospodářství (inovace) a environmentálními dopady elektroodpadu.

Eva Balounová

JUDr. Eva Balounová, Ph.D., LL.M. se zaměřuje na právo životního prostředí, právo Evropské unie, klimatické právo. Působí na Oddělení veřejného práva v rámci Ústavu státu a práva Akademie věd ČR.

Jiří Horák

Ing. Jiří Horák, Ph.D., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (CEET - Výzkumné energetické centrum). Alias Smokeman vzdělává veřejnost o tom, jak správně topit a neznečišťovat zbytečně ovzduší. Vytváří show Smokeman zasahuje.

Ondřej Mikeš

Člen RECETOX, ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Jeho expertizou je environmentální epidemiologie a hodnocení lidských rizik se zaměřením na dietární a inhalační expozice. Ve své práci využívá mapový program GIS a epidemiologická hodnocení dat. Zaměřuje se také na komunikaci vědeckých poznatků širší veřejnosti a politikům. Je členem i spoluřešitelem několika mezinárodních projektů a pracovní skupiny WHO Collaboration of Local and Subnational Authorities

Annamária Lehoczky

Expertka a novinářka v oblasti klimatu a udržitelnosti (PhD.). Momentálně působí na univerzitě ve Španělsku v rámci Centre for Climate Change, University Rovira i Virgili.

Petr Čermák

doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D., Ústav ochrany lesů a myslivosti, Mendelova univerzita v Brně.

Lukáš Linhart

PR koordinátor projektu LIFE for MIRES, Správa Národního parku Šumava.

Romana Jungwirth Březovská

V rámci Czechglobe AV ČR se zaměřuje na analýzu sociálně-ekologických systémů a na biodiverzitu v kontextu transformativní změny. Od 2022 je členkou CZ PRES týmu (UN CBD COP15), Ministerstvo životního prostředí ČR. Působí taky jako analytička v Asociaci pro mezinárodní otázky (AMO).

Adam Bednařík

Postdoktorand v Czechglobe Akademie věd ČR. Zaměřuje se na produkci a toky skleníkových plynů v přírodních ekosystémech.

Ondřej Kácha

Behaviorální vědec. Green Dock založil během studia na University of Cambridge ve snaze rozšířit aplikaci behaviorálních věd v Česku. Současně pracuje v londýnském The Behaviouralist.

Lenka Slavíková

Doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. působí na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zabývá se ekonomií a politikou životního prostředí či praktickým managementem přírodních zdrojů.

Magdalena Maceková

Ing. arch. Magdalena Maceková, Ph.D. je specialistka na adaptace ve městech. Nyní působí v týmu Adapterra Nadace Partnerství. Do Nadace Partnerství ji přivedl zájemo životní prostředí a o kvalitní prostory pro lidi.

Martina Nová

Absolventka Ústavu technologie vody a prostředí na Vysoké škole chemicko-technologické (VŠCHT). Momentálně pracuje v Českém hydrometeorologickém ústavu (ČHMÚ), v centrální laboratoři imisí.

Marek Hekrle

Ing. Marek Hekrle je PhD. kandidát a výzkumník na Univerzitě Jana E. Purkyně v Ústí nad Labem. Pracuje také jako projektový manažer pro IREAS v Praze, zaměřuje se na environmentální ekonomii, nature-based řešení a ekosystémové služby.

Jan Macháč

Ing. Jan Macháč, Ph.D. se na Univerzitě Jana E. Purkyně v Ústí nad Labem zabývá managementem a ekonomií životního prostředí nebo ekosystémovými službami.

Karolína Žákovská

Pracuje jako vysokoškolská pedagožka a odborná asistentka na Katedře práva životního prostředí Právnické fakulty UK.

Nikola Adamovská

Nikola je expertkou na klimatické politiky. V rámci doktorského studia se věnuje zapojení nestátních aktérů do globální správy klimatu a klimatickému aktivismu. Zároveň pracuje jako koordinátorka Nadace Anny Lindh a jako analytička pro studio Kontra.

Jakub Zelený

Klimatický expert Člověka v tísni, ekolog a městský zemědělec

Tisková zpráva

Článek vznikl na základě tiskové zprávy rozeslané v Česku skrze sosinfo.cz

Tomáš Imrich Profant

Tomáš Imrich Profant je slovenský politolog zabývající se mimo jiné problematikou nerůstu. Působí jako docent na Fakultě mezinárodních vztahů Ekonomické univerzity v Bratislavě a zároveň učí na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Doktorát získal na katedře politologie na univerzitě v německém Kasselu.

Jan Slavík

Doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D je prorektor pro vědu a výzkum na Univerzitě Jana Evengelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ve své vědecké práci se zaměřuje na ekonomii nakládání s odpady, efektivnost veřejných služeb, behaviorální aspekty rozhodování domácností o spotřebě veřejných služeb a efektivnost nástrojů environmentální politiky.

Kristina Zindulková

Kristina Zindulková je analytičkou AMO. V tamním klimatickém týmu se zabývá otázkou, jak dekarbonizovat českou ekonomiku a přitom zamezit negativním sociálním dopadům v uhelných regionech.

Anna Kšírová

Lékařka a zakladatelka iniciativy Rodiče za klima Liberec. V posledních letech se vedle medicíny věnuje ochraně klimatu a řeší mj. zdravotní dopady extrémů počasí, jako je sucho, vlny veder nebo bleskové povodně, wellbeing a zdravé životní prostředí ve městě.

Jan Krčál

Analytik ve Fakta o klimatu. Věnuje se energetice a modelování scénářů její transformace. Mimo to zpracoval řadu výstupů k emisím skleníkových plynů. Dříve pracoval v základním výzkumu okolo stochastických modelů nebo jako inženýr v Googlu.

Miroslav Trnka

Prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D. je vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR (Czechglobe). Zároveň působí na Mendelově univerzitě v Brně. Hlavním jeho vědeckým oborem je modelování dopadů změny klimatu na polní plodiny v současných i budoucích podmínkách. Je bioklimatolog z vědeckého týmu projektu Intersucho, které mapuje vláhový (ne)dostatek.

Eliška Pohnerová

Ph.D. studentka v oboru Mezinárodní vztahy, Peace Research Center, Univerzita Karlova. Autorka knihy Hladoví.

Hana Müllerová

Vedoucí Centra pro klimatické právo a udržitelnost na Ústavu státu a práva Akademie věd ČR

Martin Rozumek

Právník (PhD.), přes dvacet let vede Organizaci na pomoc uprchlíkům (OPU). V současnosti je výzkumníkem v Center for Comparative Immigration Studies na University of California v San Diegu.

Jitka Martínková

Vystudovala Filosofickou fakultu na MU v Brně, nyní si rozšiřuje portfolio o další obor v rámci Czech University of Life Sciences Prague (CZU): Územní technická a správní služba v životním prostředí. V roce 2021 se účastnila klimatického summitu OSN v Glasgow (COP26). Od téhož roku je koordinátorkou komunikace v Klimatické koalici.

Zdeňka Voštová

Terapeutka, mediátorka a lektorka. Pracuje s environemntální úzkostí, v rámci projektu Futuropolis: škola emancipace se podílela na tvorbě metodiky k výuce o změně klimatu.

Kateřina Davidová

Výzkumnice působící v Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, v Centru pro dopravu a energetiku. Její výzkum se orientuje na témata spojená s klimatickou změnou a energetikou.

Eva Fraňková

Eva Fraňková je ekologická ekonomka (PhD.), pracuje na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Adam Novák

Právník (Phd.), věnuje se právu životního prostředí a klimatickému právu na Ústavu státu a práva Akademie věd ČR v rámci oddělení veřejného práva. Je spoluautorem vědecké monografie Klimatické právo.

Tereza Snopková

Věnuje se právu životního prostředí a klimatickému právu na Ústavu státu a práva Akademie věd ČR. Je spoluautorkou vědecké monografie Klimatické právo.

Připravujeme newsletter! Pokud chcete dostávat vědecké články o klimatu, nechte nám svůj kontakt.

Děkuju! Vaše zpráva byl přijata!
Jejda! Při odesílání formuláře se něco pokazilo.